navigation-menu
#Move­know­led­ge­not­pa­tients

Het eerste Move Knowledge, Not Patients is achter de rug. Een terugblik.

Events

Soms is er een ramp of een bijna ramp nodig, om de urgentie van en situatie goed tussen de oren te krijgen.”

Dit zijn de woorden van ingenieur Ingwer de Boer. Hij sprak deze woorden tijdens een korte film die getoond werd aan het einde van de avond. Hij was ver­ant­woor­de­lijk voor het Ruimte voor de Rivier project waarbij gebroken werd met het bouwen van alsmaar hogere dijken en het beheersen van water en waar de oplossing werd gezocht in de breedte’. De lessen en inzichten van het innovatieve Nederlandse water­ma­na­ge­ment zijn een grote inspiratie voor Prisma. 

De gezond­heids­zorg in Nederland is goed, maar staat onder druk. Er komt een grote groep ouderen aan die langer zullen leven met chronische ziekten en de verwachting is dat de zorgvraag verdubbelt in de komende 20 jaar. Dit wordt een grote uitdaging voor iedereen, van patiënt tot zorgverlener, van zorg­ver­ze­ke­raar tot overheid. 

Vooral de huisartsen ondervinden nu al de gevolgen. Bij sommigen staat het water hen aan de lippen. Ze doen ontzettend hun best de toenemende zorgvraag op te vangen maar hebben een beperkte hoeveelheid tijd. Soms heeft een huisarts behoefte aan een kort overleg met een specialist, maar dit is telefonisch regelmatig een tijdrovend en frustrerend proces. Gevolg: een verwijzing is dan de weg van de minste weerstand. 

Dit is volkomen begrijpelijk, maar de gevolgen van veel onnodige verwijzingen laten zich natuurlijk raden. Het is een belasting voor de patiënt en frustreert de huisarts. Specialisten zijn op hun beurt bezig met laagcomplexe zorg die met een eenvoudig advies op afstand in de eerste lijn had kunnen blijven. Tijd en middelen die ook anders besteed hadden kunnen worden, wanneer huisartsen en specialisten laagdrempelig zouden kunnen overleggen. 

Dit is wat Prisma probeert te doen. We willen niet wachten op het spreek­woor­de­lijk doorbreken van de dijken, maar zijn hard bezig om huisartsen en specialisten te verbinden in netwerken. We willen het onver­mij­de­lij­ke niet tegengaan, maar eerder een nieuwe weg creëren waarlangs pati­ën­ten­in­for­ma­tie en medische kennis kan stromen. Ons motto is: Move knowledge, not patients. 

Prisma leeft’ binnen de Siilo-app en is een omgeving die is ontworpen om huisartsen in contact te brengen met een mul­ti­dis­ci­pli­nair team van specialisten. Diverse specialisten geven hun visie met onderbouwing waarna de huisarts zelf bepaalt wat hem of haar het beste lijkt voor de patiënt. Er wordt dan ook bewust niet gestreefd naar consensus. Deze manier van antwoorden leidt vaak tot flexibele antwoorden — ze zijn van toepassing op meerdere situaties — en duurzame antwoorden door het leereffect en omdat de antwoorden worden opgeslagen in een doorzoekbare database. 

Door gebruik te maken van moderne messaging technologie kunnen huisartsen en specialisten op een schaalbare manier gekoppeld worden terwijl er tege­lij­ker­tijd een levende’ ken­nis­da­ta­bank ontstaat. Dit noemen wij net­werk­ge­nees­kun­de’.

En afgelopen week hebben we onze eerste event Move Knowledge, Not Patients’ gehouden en onder andere het Prisma-verhaal verteld. Huisartsen, specialisten, bestuurders, zorg­ver­ze­ke­raars en de NZa kwamen op deze interactieve dag bij elkaar om naast Prisma ook andere vormen van ander­hal­ve­lijns­zorg’ met elkaar te bespreken. De mogelijkheden, de uitdagingen, maar ook successen en mislukkingen’ kwamen aan bod tijdens presentaties met veelal een persoonlijk verhaal. 

Zo vertelden internist Jeroen Nijhuis en huisarts Wim Brunninkhuis over hun ander­hal­ve­lijns­zorg initiatief en nam onafhankelijk financieel controller Ivo Knotnerus ons mee in waarom zijn idee Beter in de buurt’ nooit van de grond kwam. Richard Heijink van de Nza gaf inspirerende voorbeelden van nieuwe vormen van bekostiging. 

Orthopeed en oprichter Paul Koning betrad het podium met reumatoloog Deborah van der Stoep en huisarts Henk Schers om te beschrijven hoe Prisma verlichting biedt voor het overbelaste ver­wij­zings­sys­teem. De eerste pilot in samenwerking met Menzis dat plaatsvond in Nijmegen Noord en Lent zag het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis met 35% dalen, dankzij huisartsen die vooraf advies van specialisten hadden ingewonnen. Dit zijn echter wel voorlopige cijfers. 

De uitdagingen zijn legio en net­werk­ge­nees­kun­de is een deel van de oplossing, maar de potentie van netwerken is groot: ze zijn schaalbaar, adaptief en kunnen wanneer ze blijven evolueren zorgen voor resilience’ in de zorg, oftewel veerkracht. Paul Koning toonde in zijn afsluitende verhaal een korte film over de paradigma shift’ in het Nederlands water­ma­na­ge­ment en hoe dat kan dienen als inspiratie voor de zorg. Ook in de zorg moeten we niet de hoogte in, maar samenwerken in breedte.’

De door­ont­wik­ke­ling van deze netwerken vereist wel een gezamenlijke inspanning en daarom zijn we ontzettend blij met het kunnen aankondigen van partnership tussen Prisma en Menzis. Thomas Winter en Paul Koning kondigde dit gezamenlijk aan op het podium. Naast het samen door­ont­wik­ke­len van de app en het netwerk gaan zij ook kijken naar innovatieve manieren van bekostiging. 

Het was een geslaagde dag en wordt zeker vervolgd. 

Ook net­werk­ge­nees­kun­de ervaren?

Meld je aan en ontdek of Prisma ook bij jou past.
Aanmelden