navigation-menu
Vragen

Vragen over Prisma

Hieronder vind je de belangrijkste vragen over de Prisma app. Als je geen antwoord op je vraag kan vinden, mail ons dan op info@prisma.team.

Werkwijze

Absoluut. Het is bedoeld voor iedere huisarts. 

Het enige dat nodig is voor Prisma is een geverifieerd Siilo account. Zonder verificatie kan je alleen casuïstiek lezen (wat neer komt op een read only account, zie onder). Heb je problemen met verificatie? Stuur een berichtje via Siilo naar Team Siilo’, de servicedesk van Siilo. Dan helpen we je verder. 

Dat kan enkele weken tot twee maanden duren. De reden daarvoor is dat we als platform evenwichtig willen groeien met een goede balans tussen huisartsen en specialisten. Het doel is om in 2020 de infra­struc­tuur klaar te hebben en een compleet spe­ci­a­lis­ten­team om alle geïn­te­res­seer­de huisartsen aan te kunnen sluiten! We bouwen tot die tijd op je begrip. 

Ben je enthousiast, maar wacht je nog op toelating? Dan is een read only account’ een optie. Je kan dan meekijken met alle casuïstiek, maar geen casus voorleggen of reageren. Wel heb je toegang tot onze database met al ruim 1900 leerzame consulten. Je kan je hier aanmelden voor een read only account.

Alle casuïstiek wordt gea­no­ni­mi­seerd ingebracht, samengevat en met een concrete vraag. Foto’s en video’s kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Het format is vrij en daardoor laagdrempelig en snel. De enige verplichte gegevens zijn bloeddruk en pols bij het mee­denk­con­sult cardiologie. Voor POB klachten en syncope hebben de cardiologen ook een ECG nodig. Bij hartfalen graag streefgewicht en nierfunctie vermelden, dan kunnen de cardiologen een stuk beter helpen. 

Absoluut. Om gebruik te maken van de webversie ga je naar web​.siilo​.com en scan de QR code vanuit de Siilo app. Tip: Als je een antwoord kopieert en plakt vanuit de webversie naar je HIS voorzien wij deze quote’ automatisch van de naam van de specialist, de datum en tijd.

Alle mee­denk­con­sul­ten worden gea­no­ni­mi­seerd ingebracht en Siilo heeft speciale tools om pati­ënt­ge­ge­vens zoals naam en gezicht te blurren’. Maar is er onverhoopt toch onbedoelde informatie meegekomen, dan verwijderen delen van of het mee­denk­con­sult. Stuur dan een berichtje naar Paul Koning via Siilo. 

Antwoorden

Dit is wat Prisma bijzonder maakt! Dit zijn onderwijs minded’ specialisten uit heel Nederland. In mul­ti­dis­ci­pli­nai­re teams met een mix van generalisten’ en super­spe­ci­a­lis­ten’ geven zijn onderbouwde adviezen. Ze geven aanvullingen op elkaar en ze verschillen van mening. Ze streven niet naar consensus, maar naar geweldige antwoorden. 

Meer dan 95% van de consulten wordt binnen twee werkdagen beantwoord. De gemiddelde reac­tie­snel­heid ligt tussen de twee en vier uur. Dit verschilt per specialisme. Ons doel is om casus die in de ochtend zijn voorgelegd voor het einde van de middag te beantwoorden. Op die manier kunnen huisartsen, waaronder ook waarnemers, het advies diezelfde dag nog noteren in het HIS of bespreken met de patiënt. Dit lukt nog niet altijd, maar hier werken we aan. 

Klopt, het kan zijn dat de specialisten niet op de hoogte zijn van de laatste NHG richtlijn of dat deze afwijkt van de spe­ci­a­lis­ti­sche richtlijnen. We proberen keuzes en adviezen zoveel mogelijk te bear­gu­men­te­ren, dus ook wanneer we afwijken van de richtlijnen. Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat Prisma geen vervanging is voor de NHG richtlijn. 

De mee­denk­con­sul­ten komen in onze doorzoekbare database te staan en zijn alleen zichtbaar voor de aangesloten huisartsen en specialisten. We zullen deze data gebruiken om de ervaring te verbeteren op het platform, bijvoorbeeld met een automatisch gegenereerd antwoord. Zo ver is het echter nog niet.

Voorlopig nog niet. De meeste huisartsen gebruiken de webversie van Siilo en Prisma om mee­denk­con­sul­ten voor te leggen. Op die manier kunnen antwoorden snel en eenvoudig gekopieerd en geplakt worden in het HIS. We voorzien de gekopieerde antwoorden wel automatisch van de auteursnaam, datum en tijd. 

Samenwerking

Regionale ken­nis­over­dracht en samenwerking heeft veel voordelen voor huisartsen, specialisten, zorg­ver­ze­ke­raars en natuurlijk voor onze patiënten. We moeten, en gaan, die richting nu op. De eerstvolgende stap is om samen met zorg­ver­ze­ke­raars Prisma regionaal uit te rollen in goed overleg met zorggroepen en ziekenhuizen. Met een nog te ontwikkelen software feature genaamd Location Based Case Dispatch’ kunnen we ziekenhuizen en vakgroepen aansluiten’ op Prisma, zodat mee­denk­con­sul­ten waar mogelijk eerst regionaal beantwoord kunnen worden. Komt er geen antwoord, dan antwoorden de specialisten van Prisma alsnog. Zo ben je altijd verzekerd van een goed antwoord. 

Dan is het handig om een keer een afspraak te plannen. We vragen je graag via info@prisma.team contact met ons op te nemen.

Juridisch

In de richtlijn Infor­ma­ti­e­uit­wis­se­ling tussen huisarts en specialist (zie pag. 15) staat het volgende: Het hoofd­be­han­de­laar­schap wordt pas overgedragen aan de medisch specialist als een patiënt daadwerkelijk voor zorg wordt doorverwezen naar de tweede lijn. Dus net als bij een telefonisch consult blijft de huisarts ver­ant­woor­de­lijk voor de patiënt. In de richtlijn van de KNMG staat hetzelfde.

Hoe we daar mee omgaan hebben we uitgebreid omschreven in aantal documenten. Je vindt deze hier.

Zorgverzekeraars

Nee, op dit moment is Prisma nog een gratis service waar de specialisten onbetaald voor werken. We zijn op dit moment samen met de zorg­ver­ze­ke­raars en de NZa aan het kijken naar een een nieuwe vorm van bekostiging, het abon­ne­ments­mo­del betaald door de zorgverzekeraar. 

Toekomst

We richten ons nu volledig op de transmurale samenwerking en ken­nis­over­dracht tussen huisartsen en specialisten. Deze focus is nodig omdat we tege­lij­ker­tijd een nieuw bekos­ti­gings­sys­teem proberen te introduceren. Zodra dit lukt en duurzaam blijkt breiden we graag uit. 

De meest waar­schijn­lij­ke reden is een niet-geverifieerd Siilo account. Controleer je profiel via Spaces’. Ben je geverifieerd, maar lukt het nog steeds niet, stuur dan een berichtje naar Paul Koning via Siilo.