navigation-menu
Vragen

Vragen over Prisma

Hieronder vind je de belangrijkste vragen over Prisma. Als je geen antwoord op je vraag kan vinden, mail ons dan op info@prisma.team.

Werkwijze

Ja, om toegelaten te kunnen worden op Prisma, heb je een geverifieerd Siilo account nodig. Download de app gratis via de App of Play Store op je mobiele telefoon en maak een account aan. Heb je problemen met verificatie van je account? Stuur een berichtje via Siilo naar Team Siilo’, de servicedesk van Siilo. Dan helpen we je verder. 

Dat kan enkele weken tot twee maanden duren. De reden daarvoor is dat we als platform evenwichtig willen groeien met een goede balans tussen huisartsen en specialisten. Het doel is om eind 2020 de infra­struc­tuur klaar te hebben en een compleet spe­ci­a­lis­ten­team om alle geïn­te­res­seer­de huisartsen aan te kunnen sluiten! We bouwen tot die tijd op je begrip. 

Absoluut. Het is bedoeld voor iedere huisarts. Contractering verloopt echter via de praktijkhoudende huisarts.

Alle casuïstiek wordt gea­no­ni­mi­seerd ingebracht, samengevat en met een concrete vraag. Foto’s en video’s kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Het format is vrij en daardoor laagdrempelig en snel. De enige verplichte gegevens zijn bloeddruk en pols bij het mee­denk­con­sult cardiologie. Voor POB klachten en syncope hebben de cardiologen ook een ECG nodig. Bij hartfalen graag streefgewicht en nierfunctie vermelden, dan kunnen de cardiologen een stuk beter helpen. 

Absoluut. Om gebruik te maken van de Siilo webversie ga je naar web​.siilo​.com en scan de QR code vanuit de Siilo app. Tip: Als je een antwoord kopieert en plakt vanuit de webversie naar je HIS voorzien wij deze quote’ automatisch van de naam van de specialist, de datum en tijd.

Alle mee­denk­con­sul­ten worden gea­no­ni­mi­seerd ingebracht en Siilo heeft speciale tools om pati­ënt­ge­ge­vens zoals naam en gezicht te blurren’. Maar is er onverhoopt toch onbedoelde informatie meegekomen, dan verwijderen delen van of het mee­denk­con­sult. Stuur dan een berichtje naar Paul Koning via Siilo. 

Adviezen

Dit is wat Prisma bijzonder maakt! Bij het posten van je mee­denk­con­sult kies je één van de 21 teams van com­ple­men­tai­re specialisten. Een team bestaat uit specialisten met verschillende specialismen uit heel Nederland. Ze geven onderbouwde adviezen, geven aanvullingen op elkaar en ze verschillen soms van mening. Ze streven niet naar consensus, maar naar leerzame en praktische adviezen waar jij samen met de patiënt mee verder kan. 

Meer dan 95% van de consulten wordt binnen twee werkdagen beantwoord. De gemiddelde reac­tie­snel­heid ligt tussen de twee en vier uur. Dit verschilt per specialisme. Ons doel is om casus die in de ochtend zijn voorgelegd voor het einde van de middag te beantwoorden. Op die manier kunnen huisartsen, waaronder ook waarnemers, het advies diezelfde dag nog noteren in het HIS of bespreken met de patiënt. Dit lukt nog niet altijd, maar hier werken we aan. 

Klopt, het kan zijn dat de specialisten niet op de hoogte zijn van de laatste NHG richtlijn of dat deze afwijkt van de spe­ci­a­lis­ti­sche richtlijnen. We proberen keuzes en adviezen zoveel mogelijk te bear­gu­men­te­ren, dus ook wanneer we afwijken van de richtlijnen. Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat Prisma geen vervanging is voor de NHG richtlijn. 

De mee­denk­con­sul­ten komen in onze doorzoekbare database te staan en zijn alleen zichtbaar voor de aangesloten huisartsen en specialisten. We zullen deze consulten gebruiken om de ervaring te verbeteren in de app, bijvoorbeeld met een automatisch gegenereerd antwoord. Zo ver is het echter nog niet.

Voorlopig nog niet. De meeste huisartsen gebruiken de webversie van Siilo en Prisma om mee­denk­con­sul­ten voor te leggen. Op die manier kunnen antwoorden snel en eenvoudig gekopieerd en geplakt worden in het HIS. We voorzien de gekopieerde antwoorden wel automatisch van de auteursnaam, datum en tijd. 

Juridisch

In de richtlijn Infor­ma­ti­e­uit­wis­se­ling tussen huisarts en specialist (zie pag. 15) staat het volgende: Het hoofd­be­han­de­laar­schap wordt pas overgedragen aan de medisch specialist als een patiënt daadwerkelijk voor zorg wordt doorverwezen naar de tweede lijn. Dus net als bij een telefonisch consult blijft de huisarts ver­ant­woor­de­lijk voor de patiënt. In de richtlijn van de KNMG staat hetzelfde.

Hoe we daar mee omgaan hebben we uitgebreid omschreven in aantal documenten. Je vindt deze hier.

Zorgverzekeraars

Ja, in ieder geval de komende 3 jaar wordt het Prisma abonnement volledig vergoed door Menzis.

Kunnen we huisartsen via de Prisma app zo goed helpen dat er ook verwijzingen bespaard worden? En zouden we die besparingen deels terug kunnen laten vloeien naar de huisarts, de specialisten, Prisma en de zorg­ver­ze­ke­raar? En zou dat kunnen onder een abon­ne­ments­con­struc­tie? Een abonnement betaald door de zorgverzekeraar. 

Toen Prisma sneller dan verwacht succes had in 2018 zijn we gaan nadenken over deze vorm van bekostiging. Omdat we niet willen sturen op volume, maar juist een effectief en waardevol netwerk willen zijn, verkennen we momenteel het abon­ne­ments­mo­del. De NZa reageerde positief op ons voorstel, maar er was uiteraard wel meer data nodig. Deze data werd verzameld tijdens een lokale proef met de zorggroep Stielo, samen met Menzis. Het resultaat was een interessante afname in het aantal verwijzingen naar de orthopeed én een positief effect op het werkplezier van de huisarts. Dit was voldoende om het concept verder uit te werken. Hoe dit abonnement werkt in de praktijk en wat de waarde is van Prisma zijn nog twee grote vragen. Maar hoe eerder we hiermee beginnen, evalueren, en waar nodig, bijsturen, hoe eerder we weten of het werkt. Dit is dus, net als de ontwikkeling van de Prisma app, een iteratief proces. 

In het visiedocument Medisch Specialist 2025’ van de FMS wordt een grote rol weggelegd voor net­werk­ge­nees­kun­de’. Dit zijn netwerken waar diverse zorgverleners transmuraal en cross-disciplinair samenwerken, fysiek en of digitaal. Prisma is een voorbeeld van digitale samenwerking. 

Over de bekostiging van net­werk­ge­nees­kun­de wordt echter niet gesproken. Dit is simpelweg nog onbekend terrein. Waar betaal je huisartsen en specialisten van als ze digitaal samenwerken, maar hun vergoeding zit opgesloten in hun res­pec­tie­ve­lij­ke, separate budgetten? Ook de NZa worstelt met de vergoeding van net­werk­ge­nees­kun­de. Daarom zijn wij erg benieuwd of het abonnement voor Prisma, betaald door de zorg­ver­ze­ke­raar, een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. 

Het is ons doel om huisartsen ontzettend goed te helpen met onze app door de drempel voor een mul­ti­dis­ci­pli­nair overleg sterk te verlagen én het ook nog eens leuk en leerzaam te maken. De theorie is dat dit resulteert in minder verwijzingen met een kos­ten­be­spa­ring in de tweede lijn terwijl de huisarts ondersteund wordt bij deze substitutie. Deze besparing rechtvaardigt het abonnement, en hieruit kunnen de inspanningen van deelnemende huisartsen en specialisten vergoed worden. 

Of deze gedachtengang werkt, en zeker op schaal, zal alleen in de praktijk blijken. We hebben hiervoor geen voorbeeld uit het verleden om op terug te vallen, dus dit zou een gezamenlijk leertraject worden. 

Circa 25% van de Nederlandse huisartsen is waarnemer en dit aantal groeit. Een klein nadeel van abon­ne­ments­mo­del is dat er geen overeenkomst gesloten kan worden met waarnemende huisartsen, dat kan alleen met de prak­tijk­hou­den­de huisartsen en hun zorggroepen. Dat is voor ons geen probleem. We blijven Prisma aanbieden aan zoveel mogelijk waarnemende huisartsen als we kunnen helpen. Kunnen we niet iedereen toevoegen, dan is er altijd nog de read only versie waar wij de kennisbank delen met iedereen die dat wil. 

Toekomst

We richten ons nu volledig op de transmurale samenwerking en ken­nis­over­dracht tussen huisartsen en medisch specialisten. Deze focus is nodig omdat we tege­lij­ker­tijd een nieuw bekos­ti­gings­sys­teem proberen te introduceren. Zodra dit lukt en duurzaam blijkt, breiden we graag uit. 

De meest waar­schijn­lij­ke reden is een niet-geverifieerd Siilo account. Controleer je profiel via Spaces’. Ben je geverifieerd, maar lukt het nog steeds niet, stuur dan een berichtje naar Paul Koning via Siilo.